-- -- == ==
Layanan konsultasi gratis, tanya jawab seputar khat, kritik dan saran, silahkan sampaikan di HALAMAN INI. Insya Allah akan kami jawab dan kami tampikan di website ini.

Bocoran Daftar Buku tentang kaligrafi dan seni islam Lengkap


1.            Sayyed Ibrahim, Fan al-Khat al-Arabi: Namadzij min al-Khat at-Tsuluts wa an-Naskh wa al-Farisi wa ar-Riq’ah wa ad-Diwani, Jedah: Syirkah al-Madinah li Thiba’ah wa an-Nasyr
2.            …………, Al-Khat al-Arabi, Kairo: Dar al-Ma’arif, 1969
3.            Syukri Mahmud, Al-I’timad ila Ma’rifat az-Zha wa ad-Dha, Baghdad: 1949
4.            Kamil Ibrahim, Fan al-Khat al-Arabi: Fikr wa Fan
5.            Muhammad Abdul Kadir, Taisir al-Kitabah al-Arabiyah, majalah al-Arabiyah, 1980
6.            Yusuf Ahmad, Al-Khat al-KufiKairoal-Hijazi, 1933
7.             Muhammad Abdul Jawad, Tashwir wa Tajmil al-Kutub al-Arabiyah fi a-Islam wa Nawabigh al-Mushawwirin wa ar-Rassamin min al-Aran fi al-Ushur al-Islamiyah, Kairo: Dar al-Ma’arif, tt
8.            A’zhami, Khashais al-Khat al-Arabi (majalah al-Majma’ al-Arabi al-Iraqi jilid II h. 221-260)
9.            ………., Al-Khatthah Hasyim Muhammad al-Baghdadi (majalah al-Majma’ al-Arabi al-Iraqi jilid III, h. 310-318)
10.       ………., Mulahazhat ala Kitab al-Khat al-Arabi al-Islami (majalah Majma’ al-Arabi al-Iraqi jilid III, h. 639-651)
11.       Abu Shalih, Al-Fan al-Islami: Ushuluhu, Falsafatuhu Madarisuhu, Kairo: Dar al-Ma’arif, tt
12.       Ahmad Syauqi, Tahrir al-Kitabah, Najaf: An-Nu’man, 1961
13.       Mahmud Syauqi, Al-Kitabah al-Arabiyah, Kairo: Dar al-Ma’arif, 1968
14.       Jamaluddin bin Malik al-Andalusi, Al-I’tidhad fi al-Farq Baina az-Zha wa ad-Dhad, Najaf: an-Nu’man, 1972
15.       Suhail, Al-Khathath al-Baghdadi Ali bin Hilal al-Masyhur bi Ibni Bawwab, Baghdad: al-Majma’ al-Ilmi al-Arabi al-Iraqi, 1958
16.       Barshum Yusuf Ayub, ‘Alaqah al-Khat as-Suryani as-Sathranji bi al-Khat al-Arabi al-Kufi, Baghdad: Majalah al-Arabiyah, 1398 H
17.       Kamil Al-Baba, Ruh al-Khat al-Arabi, 1983
18.       Hasan Basya, Tashwir al-Islami fi al-Ushur al-Wustha, Kairo: an-Nahdhah al-Misriyah, 1959
19.       Mahmud Badawi, Min al-Mushaf al-Kufi: Kitabah al-Khattath Syeikh Muhammad al-Musi (majalah Kuliyah al-Quran al-Karim wa ad-Dirasat al-Islamiyah, h. 321-362)
20.       Ahmad Izzat bin Rasyd, Al-Bayan al-Mufid di Rasm Khat al-Quran al-Majid, Najaf: an-Nu’man, 1975
21.       ………., Fashl al-Qadha fi al-Farq baina ad-Dhad wa az-Zha, Syabandar: 1328 H
22.       Hasyim Muhammad al-Baghdadi, Qawaid al-Khat al-Arabi: Majmu’ah Khatiyah li Anwa’ al-Khuthuth al-Arabiyah, Beirut: Dar al-Qalam, 1980
23.       Yusuf Khalifah, At-Tadrib ‘ala al-Kitabah fi Marhalah ma Qabla al-Kitabah (majalah al-Arabiyah li ad-Dirasat al-Lughawiyah, 1983, h. 129-139)
24.       ……….., Al-Harf al-Arabi wa al-Lughat al-Ifriqiyah (majalah Al-Arabiyah at-Tsaqafiyah 1983, h. 145-166
25.       Afif, Jamaliyah al-Fan al-Arabi, Kuwait: al-Majlis al-Wathani li at-Tsaqafah wa al-Funun wa al-Adab, 1399 H
26.       Abdul Hadi, Insya’ Ma’had Qabla Qarnain li Talaqi Fan al-Kitabah wa at-Tadwin, (majalah Ma’had al-Makhtuthah al-Arabiyah, jilid I, h. 51-71)
27.       At-Tasykil bi an-Naqhthi: Rihlah ma’a al-Khat al-Arabi (majalah al-Faishal, h. 66-67)
28.       Shafwan, Tathawur al-Huruf al-Arabiyah ‘ala Atsar al-Qarn al-Hijri al-Awwal al-Islami, Aman: Universitas Yordania, 1981
29.       Ismail Taufiq dan Muhammad Abdurrahman, Al-Khat al-Wadhih, Kairo: Dar al-Ma’arif, 1965
30.       Mahmud Taimur, Dhabtu al-Kitabah al-Arabiyah, Kairo: al-Istiqamah, 1951
31.       Turki Athiyah Abud, Al-Khat al-Arabi al-Islami, Beirut: Dar at-Turats al-Islami, 1975
32.       Suhailah, Ashlu al-Khat al-Arabi wa Tathawuruhu, Sumir, 1947
33.       …….., Al-Khat al-Arabi wa Tathawuruhu fi al-Ushur al-Abbasiyah fi al-Iraq, Baghdad: al-Ahliyah, 1381 H
34.       …….., Al-Mawad al-Musta’malah fi Kitabah al-Kutub bi al-Khat al-Arabi fi Ashr al-Abbasiyah (majalah Fakultas Adab, h. 465-470, 1971)
35.       Mahmud Syukur, Ashlu al-Khat al-Arabi wa Jamaliyatuhu, (majalah Afaq Arabiyah, h. 64-69, 1977)
36.       ………, Anwa’ al-Khuthuth al-Arabiyah, (majalah al-Ajyal, h. 25, 1987)
37.       ………, Bara’ah al-Mushawwirin fi al-Mahktuthat al-Arabiyah, (majalah Afaq Arabiyah, h. 76-81, 1982)
38.       ………, Baghdad Wadha’at li al-Khat al-Arabi Maqayisuhu, (majalah al-Maurid, h. 414-420, 1979)
39.       ………., Tarikh al-Khat al-Arabi, Kementerian Pendidikan
40.       ………, Jamaliyah al-Khat wa az-Zukhrufah al-Arabiyah, (majalah al-Maurid, h. 54-74, 1980)
41.       ……, Al-Jamaliyah fi al-Khat al-Arabiyah, (majalah al-Ajyal, 1975)
42.       ……., Al-Khat al-Arabi wa al-Islam, (majalah Afaq Arabiyah, h. 91-97, 1979)
43.       ……., Al-Khat al-Kufi, (majalah al-Muyassarah, 1981)
44.       …….., Al-Khat wa az-Zukhrufah fi Ma’radh Doktor Salman  al-Khatthath, (majalah al-Ajyal, h. 36-37, 1976)
45.       …….., Al-Qaidah al-Baghdadiyah fi al-Khat al-Arabi, (majalah al-Ajyal, 1980)
46.       …….., Al-Kitabat al-Zuhkrufiyah, (majalah al-Ajyal, 1981)
47.       …….., Kitab al-Khat al-Arabi li Ma’ahid wa Daur al-Mualimin, Baghdad: Kementerian Pendidikan, 1979
48.       ……., Karasah Ta’lim al-Khat al-Arabi, Baghdad: Universitas al-Muntashiriyah, 1977
49.       ……., Ma’radh al-Khat wa al-Zukhrufah li Jam’iyah al-Khatthathin al-Iraqiyyin, (majalah al-Ajyal, h. 68-69, 1983)
50.       …….., Muqabalah an Kitab al-Khat al-Arabi, (majalah Alif Ba, 1975)
51.       …….., Nafidzah ala Ma’rad al-Khat wa al-Zukhrufah fi Ma’had al-Funun, (majalah al-Ajyal, h. 42-43, 1976)
52.       …….., Nasy’ah al-Khat al-Arabi wa Tathawuruhu, Baghdad: Maktabah as-Syarq al-Jadidah, 1974
53.       Ihsan Muhammad Ja’far, Mustaqbal al-Kitabah al-Arabiyah ala Dhai’ Ma’rifah al-Huruf al-Arabiyah wa al-Huruf al-Latiniyah, (majalah: al-Lisan al-Arabi, h. 244-253, 1979)
54.       Ibrahim Jum’ah, Dirasah Fi Tathawur al-Kitabah al-Kufiyah ala al-Ahjar fi Mishra fi al-Qurun al-Khamsah al-Ula li al-Hijrah ma’a Dirasah al-Muqaranah li Hadzihi al-Kitabah fi Biqa’ Ukhra fi al-Alam al-Islami, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1969
55.       ……., Qishat al-Kitabah al-Arabiyah, Kairo; Dar al-Ma’arif, 1967
56.       Musthafa Jawwad, Fi al-Turats wa al-Tarikh: Al-Khat, al-Adab, al-Lughah, al-Turats as-Sya’bi, an-Naqdu, Baghdad: Kementerian Penerangan, 1975
57.       ……., Mulahazhat ‘ala al-Mushawwir al-Khat al-Arabi, Baghdad, 1969
58.       David, Badai’u al-Makhtuthat al-Quraniyah, (majalah Afaq Arabiyah, h. 4-61, 1982)
59.       Ali Hafizh, Al-Khat al-Arabi ila Aina?, (majalah al-Madinah, h. 10-11, 1404 H0
60.       Hasan Qasim, Al-Khat al-Kufi, 1980
61.       Mahmud Fahmi, Taisir al-Kitabat al-Arabiyah, Qatar: Universitas Qatar, 1982
62.       Atha dan Usamah Naqsyabandiyah, Ma’a Badai’u al-Khat al-Arabi fi Madatihi wa Syuruhihi, (majalah al-Maurid, jilid I, h. 323-326, 1982
63.       Al-Huruf al-Afranjiyah li al-Khat al-Arabi, (majalah al-Muqtathaf, Jilid IX, h. 687-691, 1897)
64.       Huruf al-Kitabah al-Himyariyah-Yaman, (majalah al-Hilal, h. 327-350, 1911)
65.       Zaki Muhammad Hasan, Athlas al-Funun al-Zukhrufiyah wa at-Tashawir al-Islamiyah, Kairo: Univwersitas Kairo, 1956
66.       ………, Funun al-Islam, Kairo: Maktabah an-Nahdhah, 1948
67.       ………, Al-Funun al-Iraniyah fi al-Ashri al-Islami, Kairo: Dar al-Kutub, 1940
68.       ………, Al-Kitab fi al-Funun al-Islamiyah, (majalah al-Kitab, h. 255-263, 1946)
69.       Muhammad Baqir, Al-Khat: Uslubuhu wa Anwa’uhu wa Mumayyizatuhu ‘ala Nuqud al-Islamiyah fi al-Ahdi al-Saljuqi, (majalah Sumir, jilid 1-2, h. 101-117, 1967)
70.       Daud Halabi, Taisir al-Qiraat wa al-Kitabah fi al-Arabiyah bi Isti’mal al-Huruf al-Latiniyah, Maushil: Ali Haddad, 1945
71.       Mahmud Hilmi, Al-Khat al-Arabi baina al-Fan wa at-Tarikh, (majalah ‘Alam al-Fikr, h. 121-128)
72.       Imad Halim, Al-Harf al-Arabi wa al-Khat al-Arabi, (majalah Syu’un Arabiyah, h. 260-265)
73.       ………., Haul Ta’qib Hasan al-Mas’ud ala Naqd Kitabihi al-Khat al-Arabi, (majalah Syu’un Arabiyah, h. 226-268)
74.       ………, Khat ar-Riq’ah, Beirut: Dar al-Mutsallats, 1981
75.       ………, Al-Khat al-Arabi, (majalah Syu’un Arabiyah, h. 264-268)
76.       ………, Khat an-Naskhi, Beirut: Dar al-Mutsallats, 1981
77.       Muhammad Mahir Hamadah, Al-Khat al-Arabi: Ashluhu, Isytiqaquhu, (majalah ‘Alam al-Kutub, h. 453-441)
78.       ………., Al-Kitab al-Arabi Makhthuthan wa Mathbu’an: Tarikhuhu wa Tathawuruhu hatta al-Qarn al-Isyrun, Riyadh: Dar al-Ulum, 1984
79.        Mahmud Abbas Hamudah, Dirasah fi Ilm al-Kitabah al-Arabiyah, Kairo: Maktabah Gharib, 1981
80.       Muhammad Hamidullah, Shan’at al-Kitabah fi Ahdi ar-Rasul wa as-Shahabah, (majalah Tarikh al-Arab wa al-‘Alam, h. 24-34)
81.       Muhamad bin Nasywan dan Muhammad bin Yusuf al-Andalusi, Al-Farqu baina ad-Dhah wa at-Tha’, Baghdad: al-Ma’arif, 1961
82.       Hasyim Muhammad al-Baghdadi, Karasah al-Khat al-Arabi li Ta’lim ar-Riq’ah, Baghdad: Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, 1960
83.       …….., Ma’radh al-Khat al-Arabi wa al-Zukhrufah al-Islamiyah, Baghdad: Kementeriaan Pendidikan dan Pengajaran, 1964
84.       ………,Khat al-Ijazah: Rihlah ma’a al-Khat al-Arabi, (majalah al-Faishal, h. 62-63, 1980)
85.       ……..,Khat at-Ta’liq wa al-Fursi: Rihlah ma’a al-Khat al-Arabi, (majalah al-Faishal, h. 54-55, 1980)
86.       ……..,Khat at-Tsuluts: Rihlah ma’a al-Khat al-Arabi, (majalah al-Faishal, h. 58-59, 1979)
87.       ………,Al-Khat ad-Diwani: Rihlah ma’a al-Khat al-Arabi, (majalah al-Faishal h. 62-63, 1980)
88.       ………,Khath ar-Riq’ah: Rihlah ma’a al-Khat al-Arabi, (majalah al-Faishal, h. 56-57, 1980)
89.       ………,Khath at-Thugra, (majalah al-Faishal, h. 62-63, 1980)
90.       ………,Al-Khat al-Arabi, (majalah al-Muqhtathaf, h. jilid III, h. 302-304)
91.       ………,Al-Khat al-Arabi al-Jadid, (majalah al-Muqtathaf, jilid IV, h. 305-306)
92.       ………,Al-Khat a-Arabi fi al-Fan at-Tasykili al-Mu’ashir fi Suriyah, (majalah al-Hayat at-Tasykiliyah, h. 23-30)
93.       ………,Al-Khat al-Arabi wa as-Syakl wa an-Naqth, (majalah al-Muqtatahaf, jilid VI, h. 326-328)
94.       ………,Al-Khat al-Kuf wa al-Khututh, 9majalah al-Muqtathaf, jilid IV, h. 401
95.       ……….,Al-Khat al-Kufi wa al-Khat an-Naskhi, (majalah al-Muqtathaf, jilid VI, h. 390-391
96.       ………, Al-Khat al-Maghribi: Rihlah ma’a al-Khat al-Arabi, (majalah al-Faishal, h. 68-69, 1979)
97.       ………, Khat an-Naskhi: Rihlah ma’a al-Khat al-Arabi, (majalah al-Faishal, h. 114-115, 1979)
98.       ………, Al-Khututh al-Arabiyah: at-Tasmiyah wa al-Irtiqa, (majalah at-Tiba’ah, h. 6-7, 1979)
99.       Muhibuddin al-Khatib, Al-Khututh al-Aridhah, Riyadh: Dar at-Thaybah, 1404
100.   Zahi Najib, Maqru’iyah al-Harf at-Thiba’i, (majalah Syu’un Arabiyah, h. 165-180, 1982)
101.   Abdul Aziz Dali, Al-Khattathah: Al-Kitabah Al-Arabiyah, Kairo: Maktabah al-Khanji, 1980
102.   Abu Amr Utsman bin Said, Al-Muqni’ fi Rasm Mashahif al-Imshar ma’a kitab an-Nuqath, Kairo: Maktabah Kuliyyah al-Azhariyah, 1978
103.   Abdul Karim ad-Dajli, Al-Mursyid fi al-Imla’ wa Rasm al-Khat al-Arabi, Najaf: 1949
104.   Nahidh Abdurrazaq, Al-Khat al-Arabi wa al-Mawad allati Hamalathu, (majalah Afaq Arabiyah, h. 72-81, 1984)
105.   Damlauji, Al-Khat al-Arabi, Beirut; Dar al-Mutsallats, 1979
106.   Wahab Diyab, Huruf wa Nuqat, (majalah al-Arabiyah, h. 73-75, 1398 H)
107.   Abdul Majid Rafi, Ar-Rasm al-Arabi fi Isbaniya, (majalah al-Arabi, h. 92-100, 1981)
108.   ………, Rihlah ma’a al-Khat al-Arabi, (majalah al-Faishal, h. 66-67, 1979)
109.   Abdul Mun’im Ruslan, Al-Khat al-Arabi fi Jazirah Shaqliyah, Jidah: Tihamah, 1980
110.   Fauzi Rasyid, Kaifa Hallat Alamah al-Khat al-Mismari, (majalah Afaq Arabiyah, h. 84-87, 1982)
111.   Salamah Harib ar-Rasyid, al-Khat al-Arabi wa Atsaruhu fi al-Funun at-Tasykiliyah, (majalah al-Jami’ah, h. 121-128, 1983)
112.   Anur ar-Rifa’i, Tarikh al-Fan inda al-Arab wa al-Muslimin, Beirut: Dar al-Fikr, 1977
113.   Muhammad Abdul Aziz Rifa’i, Qawaid al-Khat al-Farisi, Baghdad: tt
114.   Naji Zainuddin, Bada’i al-Khat al-Arabi, Baghdad: Kementerian Penerangan, 1972
115.   …….., Mushawwir al-Khat al-Arabi, Baghdad: Majma’ al-Ilmi al-Iraqi, 1968
116.   Abdul Jabbar, Nasy’ah al-Khat al-Arabi wa Tathawuruhu, (majalah Qafilah al-Zait, h. 4-8, 1983)
117.   Yunus Ibrahim, Al-Kitabat al-Qur’aniyah, Baghdad: Jami’ as-Samira’i, 1975
118.   Yunus Abdurrazaq, Taisir al-Kitabah al-Arabiyah, Baghdad: 1955
119.   Syakir Hasan Alu Saud, Sir al-Bana al-Zukhrufiyah: al-Zukhrufah wa al-Khat al-Arabi Fanani al-Mutakamilani, (majalah Afaq Arabiyah, h. 36-43, 1981)
120.   ………, Al-Binyah al-Lasyu’uriyah li al-Harf al-Arabi, (majalah Funun Arabiyah, h. 64-68, 1981)
121.   Syakir Hasani Alu Saud, At-Tafkir al-Lughawi fi Takhtithat Ismail as-Syaikhuli, (majalah Afaq Arabiyah, h. 140-143, 1983)
122.   ……., Jamaliyah al-Khat al-Kufi al-Murabba’, (majalah Afaq Arabiyah, h. 36-45, 1983)
123.   Umar Mahmud Said, Lauhat al-Khat al-Arabi baina Waqi’iyah wa at-Tasykil, (majalah ad-Difa’, h.  196-199, 1984)
124.   Fuad Safar, Kitabah al-Hadhar, (majalah Sumir, jilid I, 1965)
125.   Basyir bin Salamah, Khatwah al-Ukhra fi Sabili Tarqiyat al-Kitabah al-Arabiyah, (majalah al-Fikr, h. 1-5, 1980)
126.   Niha Samarah, Al-Khat al-Arabi fi Tsalatsah Ma’aridh Barisiyah, (majalah ad-Doha, h. 100-105, 1981)
127.   Abdul Mun’im Abdul Halim, Daur Aslaf Arab Syimali al-Jazirah al-Arabiyah fi Nasy’ah al-Khat al-Musnad al-Yamani al-Qadim, (majalah ad-Darah, h. 202-214, 1982)
128.   Ahmad Hamid, Al-Mursyid ila Tamyiz az-zha wa ad-Dha, Baghdad: Syirkah al-Islamiyah, 1957
129.   Ali Syarki, Al-Kitabah fi al-Iraq, (majalah Lughah al-Arab, jilid X, 1913)
130.   Thariq Syarif, Ahamiyah al-Khat al-Arabi, (majalah al-Hayat at-Tasykiliyah, h. 4-11, 1982)
131.   ……., Qira’at Jadidah li al-Fan al-Arabi, (majalah al-Hayat at-Tasykiliyah, h. 5-18, 1981)
132.   Muhamad Syuraifi, Al-Khat al-Arabi fi al-Hadharah al-Islamiyah, (majalah al-Arabiyah li At-Tsaqafah, 113-134, 1982)
133.   Abdul Husein, Al-Khat al-Kufi wa Atsaruhu fi az-Zukhrufah al-Arabiyah, (majalah Afaq Arabiyah, h. 77-81, 1979)
134.   Muhammad Habibullah as-Syinqithi, Iqazh al-A’lam li Wujub Itba’ Rasm al-Mushaf al-Imam, Beirut: Dar ar-Raid al-Arabi, 1982
135.   Abdurahman Yusuf, Tuhfah Uli al-Albab fi Shina’ah al-Khat wa al-Kitab, Tunisia: Dar Buslamah, 1967
136.   Jalal Amin Shalih, Mudzakkirah fi al-Khat al-Arabi, Thaif: Nadi Thaif al-Adabi, 1978
137.   Abdurahman Shalih, AlKitabah al-Arabiyah wa Masyakiluhu, (majalah at-Tsaqafah, h. 9-20, 1973)
138.   Maulud Ahmad Shalih, Musa’id al-Muta’allim fi al-Lughah wa Rasm al-Huruf wa al-Imla’, Baghdad, 1967
139.   Khalil Shafiyah, Al-Khat fi al-Fan at-Tasykili al-Arabi, (majalah al-Hayat at-Tasykiliyah, 1982)
140.   …….., Al-Kitabah al-Arabiyah fi at-Tasykil al-Arabi al-Mu’ashir, (najalah al-Kuwait, h. 82-85, 1981)
141.   Salim Said, Qawaid al-Imla’ wa Ma’ajim Kalimat az-Zha, Maushil: Mathba’ah al-Jumhuriyah, 1966
142.   Mahmud Ismalil Shini, Al-Kitabah al-Arabiyah wa Atsaruha fi Takwin al-Adat al-Lughawiyah as-Salimah, (Majalah Fakultas Adab Universitas Riyadh, h. 215-236, 1975)
143.   Syakir Shabir, Ar-Rumuz wa al-Isyarat wa al-Alamat fi al-Mathbu’at al-Arabiyah, Baghdad: 1968
144.   Ali Muhammad Sabbagh, Samir at-Thalibin fi Rasm wa Dhabt al-Kitab al-Mubin, Kairo: Mathba’ah Abdul Hamid Ahmad Hanafi, 1357 H
145.   Khalaf Thabi’, Al-Khat al-Arabi wa al-Fan at-Tasykili, (majalah al-Faishal,h. 10-11, 1980)
146.   Muhamad bin Hasan Thaybi, Jami’ Mahasin Kitabah al-Kuttab, Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid 1962
147.   Said Zhulam, Al-Mushaf as-Syarif wa Tathawur al-Khat al-Arabi, (majalah al-Faishal, h. 91-103, 1980)
148.   Abdul Ghani ‘Ani, Al-Khat al-Arabi Huwa Fan ma Ba’da al-Qira’at wa al-Kitabah, (majalah al-Yamamh, h. 74-77, 1984)
149.   Abdul Fatah Ubadah, Intisyar al-Khat al-Arabi fi al-Alam as-Syarqi wa al-Alam al-Gharbi, Kairo: 1915
150.   Muhammad Shadiq Abdul Lathif, Al-Khat al-Arabi fi al-Maghrib al-Arabi al-Kabir, (majalah al-Arabiyah, h. 65-67, 1984)
151.   Ibrahim Abdul Latif, Al-Hidayah ila Dhawabith al-Kitabah, Kairo: Markaz Kutub al-Syarqi al-Awsath, 1962
152.   Syakir Mahmud Abdul Mun’im, Al-Kitabah wa al-Kuttab, (majalah at-Tadhamun al-Islami, h. 79-84, 1982)
153.   Abbas al-Ghazawi, Al-Khat al-Arabi fi Iran, (majalah Sumir, h. 177-217, 1969)
154.   ………, Al-Khat al-Arabi fi Turkiya, (majalah Sumir, h. 393-421, 1976)
155.   ………, Khat al-Mushaf al-Syarif, (majalah Sumir, h. 151-156, 1967)
156.   ………, Al-Khat wa Masyahir al-Khattathin fi al-Wathan al-Arabi, (majalah Sumir, h. 284-312, 1982)
157.   Ali Ghazawi, Khuthuth al-Mashahif as-Syarifah wa al-Khattath Hasan al-Baghdadi, (majalah Al-Majma’ al-Ili al-Iraqi, h. 326-330, 1961)
158.   Mahmud Abu Faraj, Al-Khat al-Arabi Qabla al-Islam, (majalah al-Arabiyah, h. 225-231, 1398 H)
159.   Muhammad Abu Faraj, Nasy’ah al-Khat al-Arabi wa Tathawuruhu: Al-Khat al-Arabi Qabla al-Islam, (majalah ad-Darah, h. 108-135, 1979)
160.   Muhsin Shalih al-Atthas, Anwa’ al-Khat al-Arabi, (majalah al-Arabiyah, h. 98-100, 1403 H)
161.   Fauzi Salim Afifi, Nasy’ah wa Tathawwur al-Kitabah al-Khatiyah: wa Dauruha at-Tsaqafi wa al-Ijtima’i, Kuwait: Wakalah al-Mathbu’ah, 1980)
162.   Aqrawi, Ishlah al-Khat al-Arabi, Baghdad: 1945
163.   Ghamri Aqil, Al-Harf wa al-Lawn fi Tasykilat Badi’ah fi Ma’radh al-Khat al-Arabi bi Doha, (majalah Doha, h. 51-55, 1981)
164.   Ni’mat Ismail ‘Alam, Funun as-Syarq al-Awsath fi al-Ushur al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1947
165.   Allah fi al-Khat al-Arabi, (majalah Doha, h. 100-101, 1981)
166.    Abdullah Majidah, Al-Juhud al-Arabiyah li Taisir al-Kitabah al-Arabiyah, (majalah ad-Darah, h. 114-119, 1978)
167.   Abdul Hamid Mahari, Hasyim al-Khattath: Siyadah al-Qalam al-Mubdi’, (majalah Afaq Arabiyah, 158-160, 1984)
168.   Muhammad Muhafil, Fi Ushul al-Kitabah al-Arabiyah, (majalah Dirasah Tarikhiyah, h. 59-111, 1981)
169.   Husein Ali Mahfuzh, Al-Alaaqat wa ar-Rumuz inda al-Muallifin al-Arab Qadiman wa Haditsan, Baghdad: al-Ma’arif, 1964
170.   Abdul Husein Muhammad, Kitab al-Khat li Abi Bakr bin as-Siraj an-Nahwi, (majalah al-Maurid, h. 103-134, 1384 H)
171.   Musthafa Abdurrahim Muhammad, Khatharat Khatthat Mutashawwif an Fannihi, (majalah Fikr wa Fan, h. 85-87, 1981)
172.   Muhammad Abbas, Rihlati ma’a al-Khat al-Arabi, ( majalah al-Arabiyah, h. 102-104, 1402 H)
173.   Hisan Murad, Hifazhan ‘ala Ashalah al-Khat al-Arabi, (majalah Syu’un Arabiyah, h. 204-210, 1984)
174.   Muhammad Ahmad, Al-Khat al-Arabi, Kairo: Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, 1969)
175.   ………, Dalil al-Mu’alim fi Tadris al-Khat al-Arabi, Kairo: Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, 1962
176.   Hasan Mas’ud, Ta’qib ‘ala Naqdi Kitab al-Khat al-Arabi, (majalah Syu’un Arabiyah, h. 306-309, 1982)
177.   Thamthum al-Maliki Musthafa, Kitab Siraj al-Katabah Syarh Tuhfah al-Ahibbah fi Rasm al-Huruf al-Arabiyah, Bulaq: Maktabah al-Kubra, 1311 H)
178.   Husein Uweis Mathar, Nasy’at al-Kitabah wa Tathawuruha, (majalah al-Faishal, h.131-138, 1978)
179.   Hasan, Al-Harf al-Arabi al-Syarif, ( majalah al-Ummah, h. 49-52, 1984)
180.   Darwisy Musthafa, Wadi al-Maktab wa al-Quran al-Karim, (majalah Doha, h. 98-99, 1981)
181.   Ahmad Faris, Abjadiyat Qadimah fi al-Wathan al-Arabi, (majalah Faishal, h. 110-113, 1978)
182.   Muhammad Fakhruddin, Tarkih al-Khat al-Arabi, Kairo: Al-Futuh, 1961
183.   Habibullah Fadhal, Atlas Khat, Asfahan: Anuman Atsar, 1391 H
184.   Muhammad Qasim, Min al-Mu’asharah ila al-Hadatsah, (majalah al-Karmal, h. 212-216, 1984)
185.   Munir al-Qadh, Tashil al-Khat al-Arabi, (majalah al-Majma’ al-Ilmi al-Iraqi, h. 3-9, 1908)
186.   Qasim al-Qaisi, Tuhfah al-Udaba fi al-Khat wa al-Imla’, Baghdad: As-Shabah, 1940
187.   Muhammad Thahir Kurdi, Tarikh al-Kath al-Arabi wa Adabuhu, Riyadh: Jam’iyah al-Arabiyah as-Su’udiyah, 1982
188.   …….., Tarihk al-Quran wa Gharaib Rasnihi wa Hukmihi, Kairo: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1953
189.   …….., Tuhfah al-Haramain fi Ta’lim al-Khattai an-Naskhi wa at-Tsulutsi, Kairo: Maktabah al-Hilal, 1961
190.   Ibrahim Hamudi, Thiba’ah al-Lughah al-Arabiyah bi al-Huruf al-Latiniyah, Baghdad: Al-Ahram, 1956
191.   Muhammad Abdulah Malibari, Al-Kitabah al-Arabiyah Tarikh wa Fikr, (majalah al-Faishal, 126-129, 1977)
192.   Shalahuddin al-Munjid, Dirasah fi al-Khat al-Arabi Mundzu Bidayatihi ila al-Qarn al-Asyir al-Hijri, Kairo: Ma’had Makhtuthat al-Arabiyah, 1960
193.   Muhammad al-Manufi, Lamhah an Tarikh al-Khat al-Arabi bi al-Masyriq al-Islami, (majalah al-Manahil, h. 38-266, 1982)
194.   Khalil Yahya Naji, Ashl al-Khat al-Arabi wa Tarikh Tathawwurihi ila Ma Qabla al-Islam, Kairo: Bul Barbih, 1935
195.   Ahmad Syauqi Najar, Al-Abjadiyah al-Arabiyah: Lamhah wa Nazhrah, (majalah ad-Darah, h. 158-177, 1982)
196.   Abdul Lathif Hasyim, Al-Wazir al-Khatthat Ibnu Muqlah, (majalah al-Arabi, h. 91-103, 1983)
197.   Muhammad Shabri Mahdi al-Hilali, Karasah Khat ar-Riq’ah al-Ma’rufah bi Karasah Shabri, Baghdad: 1948
198.   Abdullah bin Ali al-Haitsami, Al-Umdah fi al-Khat, Baghdad: Dar al-Ma’arif, 1970
199.   Muhammad Hasan Yunus, Dirasat Muqaranah ‘an al-Khat al-Arabi fi Madaris al-Aqthar al-Arabiyah, Baghdad: Kemeterian Pendididkan, 1975
200.   Abdul Majid Hasan Wali, Tahdzib al-Qalam fi al-Imla’ al-Arabi, Mushil: Umu ar-Rai’in, 1939
201.   Muhammad bin Said Syarifi, Al-Lauhat al-Khathiyah fi al-Fan al-Islami al-Murakkabah bi Khat at-Tsulutsi al-Jali, Damaskus: Dar al-Qadiri, 1998
202.   Khalid Muhammad al-Mishri, Marja’ at-Thullab fi al-Khat al-Arabi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007
203.   Basim Dzunun, Khattathun Mubdi’un, Irak: Maktabah an-Namrud, tt
204.   Waqf Fund for Culture & Thaught, Al-Mu’jam al-Awwal li al-Khattathin al-Mu’ashirah, Kuwait: al-Amanah al-Amah li wqaf, 2001
205.   Fauzi Sali Afifi, Dalil ad-Daris wa al-Mu’alim,


206.   Naji Zainudin al-Madhrif, Bada’iu al-Khat al-Arabi,

Tutorial dan foto kaligrafi GRATIS. Anda akan mendapatkan kiriman email berisi tutorial dan foto kaligrafi setiap kami posting artikel baru di blog ini. Caranya : masukan email anda di kotak ini, lalu klik Subscribe. Bukalah email anda dan temukan link yang harus anda link untuk verifikasi

0 Response to "Bocoran Daftar Buku tentang kaligrafi dan seni islam Lengkap"

Post a Comment